Mention d'impression - Brandenberger BBFeShop

Brandenberger BBFeShop
Fraumattstrasse 50
4410 Liestal
IDE / no TVA : CHE-111.145.838

E-mail: admin@bbfarms.ch
Tél.: 061 901 55 72

Geschäftsführer: Rudolf Brandenberger

Kant. Betriebs Nr.: BL282931